Criterios de cualif.


Establecese unha cualificación práctica que supón o 50 % da nota final, unha cualificación teórica que supón o 30 % da nota final e o 20 % da nota corresponde a actitud e traballo na aula. Tanto a nota práctica coma na teórica deberán ser superadas cunha nota de 4 para poder facer a media, de non ser así, non poderá aprobar a o trimestre. Tanto a proba teórica coma practica poderá englobar máis dunha unidade didáctica
Os alumnos suspensos en cada trimestre poderán recuperar os contidos suspensos en xunio, pasando as mesmas probas, tanto teóricas como prácticas, e o traballo e actitude valorarase no global de todo o curso.