Metodoloxía/Instrumentos aval.


METODOLOXÍA DIDÁCTICA


Utiliza-lo xogo como medio para o aprendizaxe e mellora de diversas actividades..
Valorase a colaboración na organización da clase e as axudas que se prestan os compañeiros.
Busca-la maior autonomía de los alumnos á hora de practicar a actividade física cun mínimo de consignas.
Comprende-la importancia do corpo como medio de comunicación e expresión.
Utiliza-la actividad física para a mellora da saude e a calidade de vida.
Desenvolve-los procesos cognitivos dos alumnos, imprescindibles para o aprendizaxe, a través dos estilos de enseñanza: enseñanza recíproca e constitución de pequeños grupos de traballo.
Visualización de material audiovisual para explicar os contidos teóricos da asignatura.
Enseñanza e aprendizaxe de contidos con ensinanza de asignación de tarefas.L


INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Utilízase a observación como forma de avaliación global do traballo a diario na aula, sobre todo no aspecto actitudinal.
Taboa de anotación de datos sobre os contidos da avaliación, tanto na parte teórica coma práctica, a través dos exames ou probas físicas pertinentes.