Recup. materias

a. CONTIDOS ESIXIBLES
Esixense os contidos mínimos que se traballan o longo do curso.

b. PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES
Para a recuperación de matérias pendentes os alumnos deberán entregar un traballo teórico antes do mes de maio, para o apartado práctico o longo do curso traballará os contidos do curso que ten que recuperar facendo diferentes exercícios prácticos que serán os avaliados no mes de maio.
Farase un seguimento do traballo dende o principio de curso

c. ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN
Entrega de traballo teórico sobre os contidos a recuperar.
Exercícios práctico sobre os contidos traballados para recuperar.
Farase unha nota media para saber la nota de recuperación.
Unha primeira proba será no mes de febreiro
Unha segunda proba no mes de mayo

d. CRITERIOS PARA SUPERAR AS MATERIAS PENDENTES POLA AVALIACIÓN CONTINUA
Desarrollar o contido teórico a través dun traballo
Facer unha proba práctica dos contidos do curso pendente.
Participa na organización da clase